REGULAMIN KONKURSU

organizowanego na łamach magazynu „Kumpel” nr 12/2023

§1

ORGANIZACJA KONKURSU

Organizatorem Konkursu w magazynie „Kumpel” jest Grupa Cogito Sp. z o. o., wydawca niniejszego magazynu. Adres redakcji: al. Waszyngtona 146, lok. 302 , 04-076 Warszawa; NIP: 542-02-12-438; KRS 0000245014 − właściwy Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie.

 1. O wynikach konkursów uczestnicy dowiedzą się z wiadomości e-mail przesłanej do zwycięzców konkursu w podanym przez Organizatora
 2. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie: redaktor naczelna magazynu „Kumpel”, redaktor naczelna magazynu „Cogito”, Zarząd Grupy Cogito. 
  §2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie. 
 2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Ponadto, wszelkie oświadczenia przewidziane w niniejszym regulaminie w imieniu uczestników czynią ich przedstawiciele ustawowi, którzy również odbierają nagrody w imieniu laureatów.
 3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
 4. Zadanie uczestników biorących udział w Konkursie:
  Wykonaj rysunek Ogryzka lub innego kota, z którym chciałbyś się zaprzyjaźnić. Poproś o pomoc rodziców i wyślijcie twoją pracę e-mailem na adres: redakcja@kumpel.com.pl (temat wiadomości: BIS).
 5. Najpiękniejsze rysunki nagrodzimy książkami „Ulica Pazurkowa. Zaklinacz kotów” ufundowanymi przez Wydawnictwo BIS.
 6. Wysyłając prace na Konkurs, uczestnik i jego przedstawiciel ustawowy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. W związku z obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) pragniemy poinformować, iż Twoje dane osobowe są przez nas chronione zgodnie z wymogami określonymi w/w rozporządzeniu. 
 7. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym, z wyrażeniem zgody na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatorów Konkursu w wybranej przez siebie formie nadesłanych materiałów w całości lub części.
 8. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie.
  §3

PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do wiadomości publicznej nastąpiło w magazynie „Kumpel” nr 12/2023.
 2. Prace można nadsyłać w terminie do 18.12.2023 roku. Prace otrzymane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
  §4

NAGRODY 

 1. Zwycięzcy otrzymują nagrody podane w niniejszym regulaminie.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi.
 3. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem na adres uczestnika Konkursu.
 4. Nagrody poniżej 2000 zł brutto podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  §5

DANE OSOBOWE

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku (w szczególności w zakresie: umieszczania wizerunku i danych osobowych zwycięzcy konkursu w wydaniu papierowym magazynu „Kumpel”, na stronie www.kumpel.com.pl, na portalu społecznościowym magazynu „Kumpel” na FB) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator;
 • administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów przez osobę, której dane dotyczą. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji;
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora, w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką  a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych;
 • administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez rok od ogłoszenia wyników konkursu;
 • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału Konkursie;
 • administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
  §6

REKLAMACJE 

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, jak również dokładny opis reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
  §7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie.
 2. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie nie można przenosić na inne osoby.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Grupy Cogito Sp. z o.o. oraz stronie www magazynu „Kumpel”.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.